Ter info... Wanneer je op onze webshop gaat, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Cookies bevatten informatie die opgeslagen wordt in je browser. Hierdoor kunnen we je een betere online ervaring tijdens je bezoek bezorgen. Meer weten
Cookies
Dit zijn de cookies die u van ons kan verwachten:

o Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...

o Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …

o Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics

Beheer van cookies Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van je browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/)

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle betrekkingen tussen  pharma-pack BVBA met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Oudebaan 61 unit 13 en met ondernemingsnummer 0426.468.517 (verder ‘pharma-pack’), en haar professionele koper. Deze primeren altijd boven de algemene voorwaarden van de koper en alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden. In geval van nietigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. 
Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper onverwijld akkoord met deze algemene voorwaarden. De koper erkent daarbij dat hij niet als consument kan worden beschouwd. 

2. AANBIEDINGEN

Elke aanbieding is steeds vrijblijvend. Alle productinformatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Pharma-pack is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma zijn genomen. Pharma-pack kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet leveren van de producten tengevolge van einde voorraad. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door het personeel van pharma-pack of namens pharma-pack gedaan door vertegenwoordigers binden pharma-pack slechts indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

3. PRIJZEN

Alle prijzen gelden voor goederen die door de koper uit de magazijnen van pharma-pack worden afgehaald en reizen op risico van de koper. De prijzen gelden slechts voor de specifieke goederen en prestaties opgenomen in de aanbieding en/of de bestelling die uit voorraad te leveren zijn. Elke wijziging door de koper aan zijn bestelling kan leiden tot een meerkost. Bij promoties zijn verschillende kortingen niet cumuleerbaar tenzij expliciet vermeld. Pharma-pack is niet verplicht gefactureerde prijzen te behouden en toe te passen op aanvullende en/of nieuwe bestellingen. De prijzen hangen af van economische condities (loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies, enz.) op het ogenblik van de aanbieding, en houden o.m. rekening met de prijzen van leveranciers/producenten, wisselkoers enz.. Ze zijn aldus vatbaar voor wijziging zonder voorbericht in functie van variatie van voormelde parameters, onafhankelijk van de oorzaak ervan. 

4. BETALING-ZEKERHEID

De facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders aangeduid. Bij niet betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd aan een intrestpercentage van  10%. Iedere begonnen maand wordt daarbij als een gehele maand gerekend. De koper is tevens een schadebeding verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht van pharma-pack om een schadevergoeding te eisen indien haar daadwerkelijke schade hoger ligt. Deze forfaitaire schadevergoeding en de intresten blijven verschuldigd, ook als de laattijdige factuur nadien enkel in hoofdsom wordt betaald. 
Bij achterstallige betalingen worden alle facturen (vervallen of niet) van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Voor de nog niet vervallen facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur.  Betalingen door de koper worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de koper verwezen wordt naar een recentere factuur.
Bij niet of niet tijdige betaling van de koper is pharma-pack gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst, inclusief alle lopende bestellingen, op te schorten of uit te stellen met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling (zonder dat deze handeling aanzien mag worden als een weigering tot levering of uitvoering van prestaties). 
Alle klachten die betrekking hebben op de facturatie moeten uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum, zoals vermeld op de factuur, via aangetekend schrijven en inhoudelijk gemotiveerd aan pharma-pack gemeld worden. Na deze termijn en bij gebrek aan inhoudelijke motivering worden de gegevens op de factuur geacht als juist te zijn erkend door de koper. 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  
In afwijking van artikel 1583 B.W. en tot de algehele voldoening van de door de koper te vervullen verplichtingen en /of verschuldigde betalingen (eender welke openstaande en opeisbare vordering die pharma-pack op de koper heeft), inbegrepen de hoofdsommen en eventuele intresten, schadevergoedingen, bijhorigheden en belastingen, behoudt pharma-pack zich de eigendom voor van alle door haar geleverde producten, zelfs als zouden deze onroerend worden door bestemming of incorporatie, zelfs na aanpassing of installatie. Tot aan de algehele betaling mag de koper in geen geval de geleverde goederen verpanden of hierop enig ander recht vestigen. De koper zal de eventuele eigenaar van zijn bedrijfslokalen, evenals elke andere derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de producten informeren over het uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van pharma-pack. Pharma-pack heeft het recht de producten terug op te halen (waar deze zich ook bevinden), en dit alles zonder tussenkomst van de rechter en op kosten van de koper die pharma-pack hierbij volledige toelating verleent de plaats te betreden waar de producten zich bevinden. Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van wijziging van het solventievermogen van de koper, behoudt pharma-pack zich eveneens het recht om de reeds geleverde producten onmiddellijk terug te nemen onder dezelfde hoger genoemde voorwaarden.
 

6. LEVERING EN LEVERTIJD-OVERMACHT

De koper dient de producten zelf af te halen in de magazijnen van pharma-pack. De koper wordt door pharma-pack ingelicht wanneer dit mogelijk is. De termijn voor levering is alleen gewaarborgd voor producten uit voorraad. Pharma-pack verbindt zich nooit tot levering op vastgestelde datum. Bij ernstige vertraging in de levering kan pharma-pack schriftelijk in gebreke gesteld worden om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren (minimum twee weken). Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding uit welke aard ook, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of om enige verplichting uit de overeenkomst niet na te komen.
Vanaf de levering/afhaling gaat het risico over op de koper (onverminderd artikel 5 van deze algemene voorwaarden).
Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoornis van elke aard zowel bij pharma-pack als bij de leveranciers en transporteurs, zoals staking, overheidsingrijpen van elke aard, machinebreuk, transportmoeilijkheden of de weigering tot nakoming van een overeenkomst tussen pharma-pack en de leveranciers en transporteurs, enz. Indien pharma-pack voorziet dat een overeenkomst ingevolge overmacht in het geheel niet kan worden nagekomen, dan wel dat de levertijd dientengevolge onredelijk lang zal duren, heeft pharma-pack de keuze om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten tot de overmachtsituatie opgelost is. In beide gevallen zonder dat de koper schadevergoeding kan eisen.  

7. AANSPRAKELIJKHEDEN

In alle gevallen waar de aansprakelijkheid van pharma-pack kan weerhouden worden, wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag dat pharma-pack voor de geleverde producten in rekening heeft gebracht. 
Pharma-pack is niet aansprakelijk voor schade die de koper en/of zijn aangestelden lijden, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog, opzet of grove schuld van pharma-pack of haar werknemers. 
Pharma-pack kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. De koper draagt ook alle aansprakelijkheid opzichtens derden voor schade of hinder die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. Door de koper wordt afstand van verhaal gedaan t.a.v. pharma-pack voor zichzelf en diens verzekeraar, in geval van uitkering na een schadegeval. 
Pharma-pack sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de producten door de koper en/of zijn aangestelden en/of derden, of als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie door de koper. 
Het recht van de koper op schadevergoeding vervalt indien de koper de schade niet binnen de 48 uur na het ontstaan ervan aan pharma-pack heeft gemeld via gemotiveerd aangetekend schrijven. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt bovendien indien niet binnen de 3 maanden na het ontstaan van de schade een vordering in rechte werd ingesteld. Bovendien verjaart deze vordering 1 jaar na de levering van de betrokken producten.

8. GEBREKEN-KLACHTTERMIJNEN-GARANTIE

De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na de levering te onderzoeken op conformiteit, i.e. of de juiste en het correcte aantal producten werden geleverd en deze producten voldoen aan de eisen die mogen worden verwacht voor normaal gebruik. Geringe afwijkingen tussen afgebeelde producten en geleverde producten zijn technisch van aard en gelden daarom niet als gebrek of non-conformiteit. Bij gebreken, beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de koper ertoe gehouden dit binnen de 4 kalenderdagen na de levering via aangetekend schrijven gemotiveerd te melden aan pharma-pack. Indien de koper deze termijn overschrijdt of zijn klacht niet motiveert vervalt zijn recht op welke vorm van compensatie ook. Bovendien verjaart elke vordering inzake non-conformiteit van de producten 30 kalenderdagen na de dag van de levering van deze producten. 
In geval van verborgen gebreken dient de koper de gebreken op straffe van verval van de aanspraak binnen de 48 uur na de ontdekking ervan via aangetekend schrijven aan pharma-pack te melden. Bovendien dient de koper op straffe van verval van de vordering, de vordering in rechte te hebben ingesteld binnen de 3 maanden na het ontdekken van het verborgen gebrek. Hoe dan ook verjaart de vordering inzake verborgen gebreken 1 jaar na de levering. 
Onverminderd artikel 7 heeft pharma-pack steeds de keuze tussen de kosteloze vervanging van gebrekkige producten of de betaling van de netto tegenwaarde ervan op het ogenblik van de verkoop. 
De nieuw geleverde producten worden verkocht en geleverd onder garantie tegen materiaal- en constructiefouten. Indien pharma-pack zelf een garantie heeft verkregen die ruimer is dan de voormelde, is pharma-pack enkel verplicht deze verdergaande garantie in te roepen tegen haar eventuele leverancier/producent. Buiten de garantie vallen de gebreken aan producten die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop pharma-pack geen invloed kan uitoefenen (weersomstandigheden, verkeerd gebruik door de koper of derden, schade tijdens transport door de koper of derden, enz.). De garantie geldt niet voor geschenken en gratis producten. 
Elk beroep op deze garantie dient op straffe van verval te geschieden binnen de 14 dagen na levering. Indien de koper zich terecht beroept op een materiaal- of constructiefout, is pharma-pack enkel gehouden tot kosteloos herstel van deze materiaal- of constructiefout. Er is geen recht op schadevergoeding. De koper mag nooit gehele of gedeeltelijke betaling weigeren n.a.v. eender welke klacht.
 

9. INTELLECTUELE EIGENDOM-AUTEURSRECHTEN

Alle ten behoeve van een bestelling of aanbieding door pharma-pack aan de koper verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten blijven eigendom van pharma-pack. Het is de koper verboden enige afbeelding, monster, tekening of ander document aan derden, inbegrepen een concurrent, te overhandigen of te tonen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van pharma-pack. 
De door pharma-pack geleverde producten maken naar haar weten geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat deze geleverde producten wel dergelijke inbreuk uitmaken, zal pharma-pack naar haar keuze en na overleg met de koper de betrokken producten vervangen of een gebruiksrecht hiervoor verwerven, dan wel de betrokken producten terugnemen tegen terugbetaling van de netto aankoopprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. Het recht van de koper op vervanging van dergelijke producten vervalt indien hij niet binnen de 30 dagen na bekendwording van dit feit pharma-pack via aangetekend schrijven heeft ingelicht.

10. OPSCHORTING-ONTBINDING OVEREENKOMST

De overeenkomst kan door pharma-pack van rechtswege via aangetekend schrijven beëindigd worden zonder enige opzegvergoeding indien de koper een grove fout begaat of een ernstige inbreuk op enige bepaling van de overeenkomst/algemene voorwaarden pleegt die niet wordt verholpen binnen de 15 kalenderdagen na verzoek via aangetekend schrijven van pharma-pack tot herstel van de grove fout of ernstige inbreuk (niet beperkend: fraude, bedrog, opzettelijke fout of het niet tijdig betalen van de prijs zoals vermeld in artikel 4, …), onverminderd het recht van pharma-pack om schadevergoeding te vorderen.
De overeenkomst kan tevens via aangetekend schrijven beëindigd worden door pharma-pack van rechtswege met onmiddellijke ingang in geval van faillissement of vereffening van de koper, indien er zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de wederpartij of indien er sprake is van overmacht die langer dan 6 maanden duurt.

11. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Pharma-pack behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie die van kracht was op het ogenblik waarop een bestelling door pharma-pack werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die bestelling tot stand komt. Pharma-pack zal de koper binnen de 15 werkdagen schriftelijk in kennis stellen van de gewijzigde algemene voorwaarden.

12. TOEPASSELIJK RECHT–RECHTBANK

Deze algemene voorwaarden alsmede elke overeenkomst tussen pharma-pack en de koper worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) alsmede enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Indien het Vredegerecht bevoegd is, zal dit het Vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen zijn.

Tout acheteur désirant obtenir nos conditions générales de Vente en langue française est prié de nous les demander, s’il omet cette condition il est considéré d’accepter et de reconnaître nos conditions générales de vente rédigées en langue néerlandaise ci-dessus.


Laatst bijgewerkt op 28/06/2013.