Disclaimer


U stemt in met het gebruik van deze website op eigen risico. De informatie op deze website is bedoeld voor gebruik door professionals.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of inconsistenties optreden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel bij de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan Pharma-pack niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Pharma-pack, de leiding van de onderneming, haar werknemers, noch derden die op deze website zijn vermeld, dragen enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Pharma-pack sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Bepaalde uitspraken op deze website zijn toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over strategische opties, toekomstige strategieën en verwachte resultaten van die strategieën. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige interne schattingen en verwachtingen van Pharma-pack, alsmede op marktverwachtingen, en zijn geldig op de datum waarop zij worden gedaan. De werkelijke resultaten van Pharma-pack kunnen afwijken van die in toekomstgerichte verklaringen. Pharma-pack verklaart zich hiermee niet gebonden om de evolutie van deze risico's en onzekerheden te volgen, noch om eventuele herzieningen op de toekomstgerichte verklaringen in deze site openbaar te maken, noch om correcties op deze toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen weer te geven.

Websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen, worden niet door Arsues gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Pharma-pack, de leiding van de onderneming en haar medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites van derden, noch met betrekking tot het al dan niet voldoen van deze sites van derden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Pharma-pack, de leiding van de onderneming en haar medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van, of het vertrouwen op de acties die ondernomen zijn op basis van deze website-informatie van derden.

De bepalingen van deze "Legal disclaimer" kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Laden
Laden